Een brief schrijven aan de raad

De gehele gemeenteraad kunt u een brief sturen. In uw brief kunt u een specifieke kwestie aankaarten. Van de gemeente ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw brief zal worden ingebracht bij een van de drie adviescommissies van de raad. De commissies besluiten meestal het college van burgemeester en wethouders te vragen de brief namens hen te beantwoorden. De commissie ontvangt ook de antwoordbrief. Op basis hiervan kan de commissie beoordelen of de beantwoording voldoende is. Een brief aan de raad kunt u sturen aan de griffie: raadsgriffie@dordrecht.nl of Postbus 8, 3300 AA te Dordrecht (Gemeente Dordrecht, t.a.v. Griffie).

Openbaarheid van informatie:

Alle stukken aan de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Dit geldt ook voor brieven aan de raad. Tegelijkertijd schrijft privacywetgeving voor dat bepaalde informatie niet openbaar mag worden. Om deze reden werkt de gemeenteraad met een gedragscode persoonsgegevens. Samengevat betekent dit:

  • De gemeenteraad werkt zo transparant mogelijk en alle stukken van en naar de gemeenteraad staan in principe op internet.
  • Privacywetgeving schrijft voor dat de gemeente informatie die is te herleiden tot specifieke personen,  niet openbaar mag publiceren.
  • De gemeenteraad ontvangt veel brieven van inwoners, deze mogen dus niet worden gepubliceerd op internet vanwege de bescherming van privacy.
  • Brieven van inwoners aan de gemeenteraad worden digitaal 'vergrendeld' en alleen toegankelijk voor raadsleden.
  • Brieven aan de gemeenteraad worden niet gepubliceerd op internet.
  • De gemeenteraad kan besluiten dat het wenselijk is dat een brief toch openbaar wordt, dit gebeurt alleen als de briefschrijver hier toestemming voor geeft.
  • Ook anderen dan de gemeenteraad (zoals inwoners of journalisten) kunnen vragen om inzage in een brief, ook dan wordt de briefschrijver om toestemming gevraagd.
  • Als de briefschrijver geen toestemming geeft voor openbare publicatie, dan kan de gemeenteraad besluiten de brief te publiceren zonder herkenbare persoonsgegevens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (078) 770 8550 of e-mail raadsgriffie@dordrecht.nl.